Sensei Bob Wilson

  • Is a sandan in Matayoshi Kobudo

Has black belts in

  • JKF Gojukai
  • Gojuryu Karate-do Seiwakai
  • Japan Karate Association (Shotokan)
  • Okinawa Goju Ryu Mei Bu Kan
  • Okinawa Kobudo Kobukai
  • Tai Nin Karate Kai
  • Go-Kan-Ryu Karate-do
Close